Στο  Εργαστήριο Πυρηνικής  Φυσικής  εκτελούνται διπλωματικές εργασίες τόσο σε βασική όσο και σε εφαρμοσμένη πειραματική κατεύθυνση. Ο τομέας της βασικής έρευνας περιλαμβάνει σύγχρονα πειράματα  πυρηνικής φυσικής με βαριά ιόντα (ισχυρές αλληλεπιδράσεις και QCD, θερμή και συμπυκνωμένη πυρηνική ύλη, αποκατάσταση συμμετρίας χειρός, κλπ), τα οποία διεξάγονται στο ερευνητικό κέντρο βαρέων  ιόντων  (GSI) στο Darmstadt της Γερμανίας ( βλ. Ενότητα Α)  Πρόκειται για μία διεθνή συνεργασία στην οποία συμμετέχει ιδρυτικά και το Τμήμα Φυσικής του ΠΚ.

Στον τομέα της Εφαρμοσμένης Πυρηνικής Φυσικής γίνεται χρήση της υπάρχουσας, σύγχρονης  υποδομής του εργαστηρίου σε θέματα εφαρμογών των πυρηνικών ακτινοβολών (ραδιοϊσοτόπων) στο Περιβάλλον και την  Ιατρική Φυσική (βλ. Ενότητα Β). 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 

Επιβλέπων: Χαράλαμπος Τσέρτος

A. Μελέτη θερμής και συμπυκνωμένης πυρηνικής ύλης με τη βοήθεια φασματοσκοπίας διλεπτονίων που παράγονται σε κρούσεις βαρέων ιόντων. Το διεθνές πείραμα HADES στο ερευνητικό κέντρο βαρέων ιόντων του GSI  Darmstadt, Γερμανία:

  Θέματα για Διπλωματικές Εργασίες

  1. Ανάλυση πειραματικών δεδομένων στo σύστημα κρούσης:

              C + C,  Ε = 1, 2  AGeV

  1. Προσομοιώσεις (Monte Carlo) χρησιμοποιώντας τα λογισμικά πακέτα  URQMD / GEANT σε γλώσσα C++ και  περιβάλλον Root-Linux.

B. Ανιχνευτές Πυρηνικών Ακτινοβολιών και Εφαρμογές στο Περιβάλλον και την Ιατρική Φυσική 
 

Θέματα για Διπλωματικές Εργασίες

  1. Μετρήσεις Επιπέδου ακτινοβολίας-γ στο περιβάλλον  (in Situ) με το υπάρχον πλήρες γ-φασματομετρικό σύστημα υψηλής  ενεργειακής διακριτικής ικανότητας.

  2. Ανίχνευση  α-ραδιοϊσοτόπων  στο περιβάλλον με το υπάρχον πλήρες  α-φασματοσκοπικό σύστημα   υψηλής  ενεργειακής διακριτικής ικανότητας. 

  3. Τεστ και Βαθμονόμηση ενός νέου πλήρους ανιχνευτικού συστήματος τύπου Si(Li) για ακτινοβολία-Χ.